2018 Solo Capital Ltd.

jobs@solocapital.bg                     

  • Facebook Basic Black

01.02-01.04.2019

СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР 

на земеделска техника

Нашият клиент е водеща фирма за внос, продажба и сервиз на  земеделска техника.

Изисквания:

-Висше техническо образование;

-Опит в ремонта на земеделска техника мин. 5 години;

-Опит на подобна позиция в такъв тип компания;

-Познания и опит в областта на земеделието;

-Познания и опит в областта на земеделска техника;

-Владеене на английски език;

-Компютърна грамотност: MS Office , Интернет;

-Умение за самостоятелно планиране на работния ден;

- Шофьорска книжка;

- Готовност за командировки в региона;

Вашите задължения ще бъдат да извършвате гаранционни и извънгаранционни ремонти и сервизно обслужване; както и техническа консултация на клиенти;

1200-1800 лв.  

СТАРА ЗАГОРА-ОБЛАСТ

месечно НЕТО

01.02-01.04.2019

TЪРГОВЕЦ НА ОБОРУДВАНЕ

за животновъдни ферми

Нашият клиент е бързоразвиваща се компания, в областта на пълен инженеринг в областта на животновъдството-оборудване за животновъдни ферми.
Изисквания:
- подходящо висше образование: зооинжинер, висше техническо образование.
- опит в продажбите на селскостопанско оборудване или хранителни добавки за животни: минимум три години.
- много добра компютърна грамотност - MS Office, интернет
- шофьорска книжка без нарушение
- владеене на английски език - предимство
- представителен външен вид
Вашите задължения ще бъдат:
-Управление и контрол на проектиране и изпълнение на ферми за отглеждане на говеда, овце, кози, свине и птици (патици, бройлери-угояване и кокошки-носачки).

-Доставка на технологично оборудване за животновъдството, а също и проектиране, което се извършва от лицензирани проектанти, технолози и конструктори. 
Фирмата предлага:
- мотивиращо заплащане, обвързано с продажбите
- дългосрочни трудови взаимоотношения
- служебен автомобил
- лаптоп
- всички необходими средства за извършване на дейността

 900-1200 лв.

СТАРА ЗАГОРА

месечно НЕТО

01.02-01.04.2019

ТЪРГОВЕЦ

на земеделска техника

Нашият клиент е водеща фирма за продажба и сервиз на земеделска техника.

Изисквания:

-Висше инжинерно образование;

-Опит в продажбата на земеделска или тежкотоварна техника - мин. 3 години;

-Познания и опит в земеделската техника;

-Владеене на английски език, писмено и говоримо;

- Шофьорска книжка;

- Умение за работа с клиенти;

- Умение за водене на преговори и сключване на сделки;

Основни задължения:

- продажба и консултация на клиенти;

- изготвяне на ценови оферти;

- водене на преговори;

- изготвяне на договори;

- изготвяне на справки;

700-1600 лв.

КАРНОБАТ-ОБЛАСТ

месечно НЕТО

     01.02-01.04.2019

месечно НЕТО

900-1200 лв.

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

за ТРЗ

Нашият клиент е българска производствена компания, която търси за производството си:
Оперативен счетоводител за ТРЗ
Изисквания:
- Висше икономическо образование – специалност „Счетоводство и контрол”;
- Задължителен опит на такава позиция във фирма, занимаваща се със селско стопанство – 3 години;
- Задължителен опит в ТРЗ и личен състав
- Добро компютърна грамотност: MS Office пакет, специализиран счетоводен софуер;
- Да познава и да умее да работи със счетоводен продукт(ОМЕКС)
- Задължително опит с работа в САП
- Шофьорска книжка – препоръчително;
- Съобразителност, инициативност, умение за работа в екип, уравновесеност, комуникативност;
- Умение за справяне със срокове;
- Желание за кариерно развитие;
- Умение за организация на работния ден;
Вашите задължения ще бъдат:
- Осчетоводяване на първични счетоводни документи;
- Изготвяне на оперативни, счетоводни справки;
- Електронно банкиране;
- Изготвяне на документи за банкови кредити;
- Комуникация с държавни и местни административни институции във връзка с работата (НАП, НОИ), застрахователни компании, доставчици;
- Отговаряне за касовите наличности;
- Участване в подготовката и извършването на инвентаризации;
- Участване в процеса на раздаване на рентата;
- Точно, коректно и своевременно осчетоводяване;
- Спазване на законовите срокове;
- Поддържане на актуална счетоводна информация;
Фирмата предлага:
- Много добро заплащане;
- Динамична и интересна работна среда сред екип от професионалисти, доказани в областта си;

      СТАРА ЗАГОРА

01.02. - 01.04.2019

месечно НЕТО

1800 лв.

СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР 

на земеделска техника

Нашият клиент е водеща фирма за внос, продажба и сервиз на  земеделска техника.

Изисквания:

-Висше техническо образование;

-Опит в ремонта на земеделска техника мин. 5 години;

-Опит на подобна позиция в такъв тип компания;

-Познания и опит в областта на земеделието;

-Познания и опит в областта на земеделска техника;

-Владеене на английски език;

-Компютърна грамотност: MS Office , Интернет;

-Умение за самостоятелно планиране на работния ден;

- Шофьорска книжка;

- Готовност за командировки в региона;

Вашите задължения ще бъдат да извършвате гаранционни и извънгаранционни ремонти и сервизно обслужване; както и техническа консултация на клиенти;

СОФИЯ-ОБЛАСТ

  01.02-01.04.2019

месечно НЕТО

1500 - 2200лв.

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Нашият клиент е българска производствена компания, която търси за производството си:
Изисквания:
- Висше образователна степен: магистър, специалност "Счетоводство и контрол".
- Професионален опит на тази длъжност в подобен тип компания: минимум 5г.;
- Опит и познания в ценообразуването;
- Много добро владеене на MS Office и работа със счетоводни програми и база данни;
- Да познава и да умее да работи със счетоводен продукт(ОМЕКС)
- Задължително опит с работа в САП
- Да познава ЗС,ЗКПО,ЗДДС, КСО,КТ, МСС и всички други наредби и нормативни документи,регламентиращи счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол, методите на икономически анализ и финансово-счетоводните механизми.
Основните задачи на главния счетоводител са:
- Организира и осъществява цялостната финансово-счетоводна дейност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на фирмата, Международните счетоводни стандарти и Счетоводната политика на фирмата;
- Осъществява текущото счетоводно отчитане
- Ежедневно следи обработката на първичните счетоводни документи, които трябва да съдържат задължителните реквизити по закона за счетоводството;
- Изготвя съставните части на годишния финансов отчет и участва в изготвянето на годишен доклад за дейността на предприятието
- Отговаря за пълното и достоверно отразяване на съдържанието на стопанските операции
в съответните счетоводни регистри, както и за хронологичното систематизиране и съхранение на счетоводната документация;
- Осигурява необходимата счетоводна информация за текущи нужди на ръководството;
- Организира и извършва икономически анализи на финансово – стопанската дейност
- Изготвя справки и информации по финансово – счетоводни въпроси и осигурява пълно съдействие на контролните органи при извършване на финансови проверки и ревизии;
-Изпълнява и допълнителни задачи, възложени от Управителя на фирмата.
- Шофьорска книжка-препоръчителна;
- Представителен външен вид;
- Аналитичност и инициативност;
- Динамична и енергична личност;
Фирмата предлага:
- Отлично заплащане;
- Дългосрочни трудови отношения;
- Работа в екип от професионалисти;

СТАРА ЗАГОРА

01.02 - 01.04.2019

                      ШОФЬОР

           на хладилен камион

 

Нашият клиент е производствена фирма за замразени и охладени продукти от месо, която търси:

Изисквания:
- Опит като шофьор на храни: минимум 2 г.;
- Шофьорска книжка, без нарушения;
Вашите задължения включват:
- да превозвате само в неделя замразено месо до наши клиенти;
При кандидатстване представете:
- актуална автобиография с описан трудов опит като шофьор;
- ксеро-копие на двете страни от валидно свидетелство за водач на камион;
Без посочените по-горе документи, кандидати няма да бъдат допускани до интервю. Самото интервю ще бъде в Стара Загора. Работата е за България. 
Фрмата предлага заплащане на ден работи се само в неделя до 14ч. 

седмично НЕТО

   СТАРА ЗАГОРА

 60 лв.

01.02 - 01.04.2019

          СЕРВИЗЕН ИНЖИНЕР

          за ремонт на пътна и 

        пътно-строителна техника

Компания за продажба и ремонт на пътна и пътно-строителна техника, търси:
Изисквания:
- Завършено висше техническо образование: машинен инженер;
- Опит в прекия ремонт и поддръжка на пътна и пътно-строителна техника минимум 5г.;
- Познания в областта ремонта и поддръжката на пътна и пътно-строителна техника;
- Много добро владеене говоримо и писмено на английски език;
- Много добра компютърна грамотност: MS Office: Word, Excell, Internet;
- Умения за самостоятелна работа и планиране на работното време;
- Шофьорска книжка;
Вашите отговорности ще бъдат свързани с обслужване, ремонт и поддържане на компактни верижни товарачи, верижни булдозери, компактни багери, стандартни багери, мотокари, багери товарачи, колесни товарачи и гредери.
Ние Ви предлагаме:
- Дългосрочни трудови правоотношения;
- Добри условия на труд в международен екип за работа;

месечно НЕТО

   СТАРА ЗАГОРА

 1200-1800 лв.

01.02-01.04.2019

ТЪРГОВЕЦ

на земеделска техника

Нашият клиент е водеща фирма за продажба и сервиз на земеделска техника.

Изисквания:

-Висше инжинерно образование;

-Опит в продажбата на земеделска или тежкотоварна техника - мин. 3 години;

-Познания и опит в земеделската техника;

-Владеене на английски език, писмено и говоримо;

- Шофьорска книжка;

- Умение за работа с клиенти;

- Умение за водене на преговори и сключване на сделки;

Основни задължения:

- продажба и консултация на клиенти;

- изготвяне на ценови оферти;

- водене на преговори;

- изготвяне на договори;

- изготвяне на справки;

 600 - 1400 лв.

ПЛОВДИВ

месечно НЕТО

01.02-01.04.2019

месечно НЕТО

700 лв.

ЕЛЕКТРОНЧИК

за енерго-механичен отдел

 

Нашият клиент е българска производствена компания , която търси:
МАШИНЕН МОНТЬОР ПО ПОДДРЪЖКА
Изисквания за заемане на длъжността:
- Подходящо висши техническо образование;
- Професионален опит в производствена фирма: 5 години трудов стаж по специалността;
-Опит в преки ремонти на машини и съоръжения от: минимум 5 години;
-Много добра компютърна грамотност;
-Много добро писмено и говоримо владеене на английски език е предимство;
-Шофьорска книжка;
-Амбициозен, динамичен специалист, с чувство за отговорност и лоялност;
Задължения:
-Подпомага, организира, управлява и контролира всички дейности в производството, свързани с оборудването и машините;
-Контролира нормалното функциониране на инсталациите и машините;
-Организира и извършва всички видове ремонтни работи по машините;
-Ако е необходимо дава указания на операторите за правилното ползване на уредите;
- Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали;
- Контролира работата и изправността на противопожарните съоръжения и табла;
- Помага на ръководството при избора на доставка на оборудване;
Фирмата предлага:
- Дългосрочни трудови отношения;
- Работа в екип с професионалисти;
- Работа в утвърдена и просперираща компания;
- Много добро трудово възнаграждение;

СТАРА ЗАГОРА

01.02-01.04.2019

месечно НЕТО

 1000-1200 лв.

ИНЖЕНЕР

автоматизация и производство

Нашият клиент е българска производствена компания, лидер в областта на опаковките, която търси за производството си:
Изисквания за длъжността:
-Висше  техническо образование или Физика;
-Добри комуникативни умения;
-Ориентация към постигане на поставени цели;
-Много добри умения за работа с компютър-Microsoft Office
Отговорности за длъжността:
-Контролира спазването на технологията на производството и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията;
-Участва при анализирането на качеството на продукцията;
-Участва при внедряване на нови изделия или технологии, ново оборудване, нови инструменти и екипировка;
-Контролира качеството на настройване, пренастройване на оборудването и спазването на технологичната дисциплина;
-Контролира качеството на материали, заготовки и детайли в производството спрямо зададените по технология параметри;
-Упражнява контрол при ежедневната производствена дейност и предприема мерки за отстраняване на причините, водещи до производство на некачествени детайли;
-Разработва предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производството и увеличаване на способността на процеса.

Фирмата предлага:
-Условия на труд, съобразени с всички изисквания за безопасност и здраве, както и за опазване на околната среда;
-Много добро възнаграждение;
-Пакет от социални придобивки;
-Възможности за обучение и реализация

 СТАРА ЗАГОРА

01.02-01.04.2019

месечно НЕТО

 1200-1800 лв.

          СЕРВИЗЕН ИНЖИНЕР

          за ремонт на пътна и 

        пътно-строителна техника

Компания за продажба и ремонт на пътна и пътно-строителна техника, търси:

Изисквания:

- Завършено висше техническо образование: машинен инженер;

- Опит в прекия ремонт и поддръжка на пътна и пътно;

-строителна техника минимум 5г.;

- Познания в областта ремонта и поддръжката на пътна и пътно-строителна техника;

- Много добро владеене говоримо и писмено на английски език;

- Много добра компютърна грамотност: MS Office: Word, Excell, Internet;

- Умения за самостоятелна работа и планиране на работното време;

- Шофьорска книжка;

Вашите отговорности ще бъдат свързани с обслужване, ремонт и поддържане на компактни верижни товарачи, верижни булдозери, компактни багери, стандартни багери, мотокари, багери товарачи, колесни товарачи и гредери.

Ние Ви предлагаме:

- Дългосрочни трудови правоотношения;

- Добри условия на труд в международен екип за работа;

СОФИЯ

01.02-01.04.2019

месечно НЕТО

 1400-1800 лв.

КОНСТРУКТОР-ПРОЕКТАНТ

на селскостопански съоръжения

 

Нашият клиент е бързоразвиваща се компания, в областта на проектирането, конструирането и продажбата на селскостопански съоръжения и земеделска техника:
Конструктор-проектант на селскостопански съоръжения
Изисквания:
- Висше инженерно образование: машинен инженер или строителен инженер; квалификация "Метални конструкции" или сгради;
- Работа със следния специализиран софтуер: AUTOCAT; SolidWorks; софтуер за 3D и 2D моделиране;
- Опит в проектирането на метални конструкции, съоръжения или сгради: мин. 5 г.;
- Отлично владеене, писмено и говоримо на английски език;
- Готовност за командировки в страната и чужбина;
- Представителен външен вид;
- Умение за работа с клиенти;
- Комуникативност;
- Шофьорска книжка: категория В;
Вашите задължения ще бъдат свързани с това:
- да подпомагате и допълвате дейността на главния конструктор в изготвянето на оферти, изнасянето на презентации и сключването на търговски сделки;
- да проектирате, конструирате селскостопански машини и съоръжения;
Компанията предлага:
- много добро заплащане;
- нетно заплащане;
- работа в екип от професионалисти;
- обучение и развитие;
- дългосрочни трудови отношения;
При проявен интерес от ваша страна, моля изпратете автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Кандидатурите ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, всички данни предоставени от вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Стара Загора

01.02-01.04.2019

месечно НЕТО

1800 лв.

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК

 

Нашият клиент е българска производствена компания, лидер в областта на опаковките, която търси за производството си:

Инженер - механика организира поддържането в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация.
Изисквания:
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше техническо образование с образователно- квалификационна степен "магистър".
Б) Трудов опит:
- минимум 5 г. трудов стаж по специалността;
В) Специални умения:
- владеене на западен език (английски, немски);
- отлична компютърна грамотност.
Г) Поведенчески характеристики: умение за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, лоялност, прецизност, способност за бързо вземане на решения, аналитично мислене, инициативност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Правилник за прилагане на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието.
Задължения:
-Познаване и обслужване на поверените му устройства;
-Следи работата на устройствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план – график;
-Локализира и отстранява възникнали повреди в апаратурата;
-Следи за авариите вписани в дневниците на машините от началниците в производството и тяхното своевременно отремонтиране
-да вписва извършения ремонт в дневниците на машините, сменените части и консумативи, както и датата и причината за авария.
-При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването й.
-Уведомява н-к ЕМО при невъзможност самостоятелно да отстрани възникналата повреда;
-дава прогнозен срок за отстраняване на авариите пред н-к ЕМО
-Прави писмен доклад да главния механик в случай на констатирани неправомерни действия при експлоатацията от страна на персонала и при констатиране на нанесени повреди, щети и кражби;
-Проверява наличието и редовността на пломбите на съответната апаратура и части от поверените му съоръжения и пломбира същите след извършване на ремонт и профилактика;
-Съхранява техническата документация и монтажни схеми на обслужваните от него устройства и отразява извършените изменения в тях;
-Информира главния механик за местонахождението си и работата, която извършва в рамките на работното си време;
-Прави необходимите вписвания в книгата за състоянието на съоръженията;
-Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения; дава указания на работниците за провеждане на ремонтните работи, с оглед да с избегнат повреди по съответните съоръжения;
-Участва в инструктажа п техника на безопасността и инструктира работниците, обслужващи съоръженията и устройствата.
3.Допълнителни задължения:
Задължения, възложени на Инженер - механика от ръководството на предприятието, свързани с работата му. При екстремни ситуации, като природни бедствия и аварийно – възстановителни работи, по разпореждане на главния механик или ръководителя на предприятието, трябва да изпълнява и други задължения, непосредствено свързани с основните за длъжността, включително и такива, които не са пряко свързани с длъжността, но се налага от естеството на екстремната ситуация.
Фирмата предлага:
- Отлично заплащане;
- Дългосрочни трудови отношения;
- Работа в екип от професионалисти

 СТАРА ЗАГОРА

01.02-01.04.2019

месечно НЕТО

800-1200 лв.

ЕЛЕКТРОМЕХАНИК ЕМО

Нашият клиент е българска производствена компания, лидер в областта на опаковките, която търси за производството си електромеханик:
Електромеханикът поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация.
Изисквания:
1. Постижения на изпълнителя:
- Вид и равнище на образованието: висше техническо или средно техническо образование - минимум 4 г. трудов стаж по специалността;
2. Поведенчески характеристики: умение за работа в екип, комуникативност.
3. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, лоялност, прецизност, способност за бързо вземане на решения, аналитично мислене, инициативност.
Задължения:
2.Основни задължения:
-Познаване и обслужване на поверените му устройства;
-Следи работата на устройствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план – график;
-Локализира и отстранява възникнали повреди в апаратурата;
-Следи за авариите, вписани в дневниците на машините от началниците в производството и тяхното своевременно ремонтиране
-да вписва извършения ремонт в дневниците на машините, сменените части и консумативи, както и датата и причината за авария.
-При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването й.
-Уведомява ръководителя на отдел ЕМО при невъзможност самостоятелно да отстрани възникналата повреда;
-дава прогнозен срок за отстраняване на авариите пред ръководителя на отдел ЕМО
-Прави писмен доклад пред ръководителя на отдел ЕМО, в случай на констатирани неправомерни действия при експлоатацията от страна на персонала и при констатиране на нанесени повреди, щети и кражби;
-Проверява наличието и редовността на пломбите на съответната апаратура и части от поверените му съоръжения и пломбира същите след извършване на ремонт и профилактика;
-Съхранява техническата документация и монтажни схеми на обслужваните от него устройства и отразява извършените изменения в тях;
-Информира ръководителя на отдел ЕМО за местонахождението си и работата, която извършва в рамките на работното си време;
-Прави необходимите вписвания в книгата за състоянието на съоръженията;
-Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения; дава указания на работниците за провеждане на ремонтните работи, с оглед да с избегнат повреди по съответните съоръжения;
-Участва в инструктажа по техника на безопасността и инструктира работниците, обслужващи съоръженията и устройствата.

3.Допълнителни задължения:
Задължения, възложени от ръководителя на отдел ЕМО или от ръководството на предприятието, свързани с работата му. При екстремни ситуации, като природни бедствия и аварийно – възстановителни работи, по разпореждане на ръководителя на отдел ЕМО или ръководителя на предприятието, трябва да изпълнява и други задължения, непосредствено свързани с основните за длъжността, включително и такива, които не са пряко свързани с длъжността, но се налага от естеството на екстремната ситуация.
ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ
При изпълнение на своите задълженията носи:
1.Отговорност за качеството на извършваната работа;
2.Материална отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество;
3.Отговорност за техническото състояние на съоръженията и устройствата.
4.Отговорност за вреди поради престой по негова вина;
5.Отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност, за безопасност на труда, технически правила и норми.
Фирмата предлага:
- Отлично заплащане;
- Дългосрочни трудови отношения;
- Работа в екип от професионалисти

СТАРА ЗАГОРА

01.02-01.04.2019

СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР 

лабораторна техника

Нашият клиент е национална представена компания в сферата на изработването и продажбата на специализирани медицински изделия, която търси за Плевен:
-монтаж, пускане в действие, ремонт и профилактика на медицинска апаратура в лаборатории и болнични заведения, с които фирмата има договори или е получила заявки за ремонт и поддръжка ;
-Идентифицира технически проблеми и ги отстранява;
-Проверка и установяване на рекламации при клиента;
-Консултира клиенти, предлага технически решения;
Изисквания към кандидата:
-Техническо образование – висше, специалност електроника;
-Добри познания в областта на пневматика, хидравлика, електротехника
-Владеене на английски език на ниво ползване на техническа документация, ръководства за ремонт и сервиз;
- Управление на МПС - активен шофьор;
-Добри комуникативни умения при общуване с клиенти;
-организираност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип;
-Комуникативна и динамична личност, която обича да пътува;
-Опит на подобна позиция е предимство;
-Възможност за командировки в страната и чужбина.
Фирмата предлага:
-Много добро заплащане;
-Работа в екип от професионалисти;
-Дългосрочни трудови взаимоотношения;

 600-1200 лв.  

Плевен

месечно НЕТО

01.02-01.04.2019

        СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР

за ремонт на селскостопанска 

техника и прикачен инвентар

Нашият клиент е водеща фирма за внос, продажба и сервиз на нова и употребявана земеделска техника, която търси сервизен инженер за ремонт на селскостопанска техника и прикачен инвентар:

Вашите задължения ще бъдат да извършвате гаранционни и извънгаранционни ремонти и сервизно обслужване; както и техническа консултация на клиенти;
Изисквания:
- Висше техническо образование;
-Опит в ремонта на земеделска техника мин. 5 години;
-Опит на подобна позиция в такъв тип компания;
- Познания и опит в областта на земеделието;
-Познания и опит в областта на земеделска техника;
-Много добро владеене на английски език писмено и устно (предимство);
- Компютърна грамотност: MS Office Word, Excel, Интернет;
- Умение за работа в екип;
-Умение за самостоятелно планиране на работния ден;
- Шофьорска книжка;
- Готовност за командировки в региона;
Фирмата предлага:
-Добро заплащане: твърда заплата + % от осъществените ремонти;
- Работа в бързоразвиваща се компания;
- Работа в екип от професионалисти;

1400-2000 лв.

СТАРА ЗАГОРА

месечно НЕТО

01.02-01.04.2019

ТЪРГОВЕЦ

на земеделска техника 

Нашият клиент е водеща фирма за внос, търговия и сервиз на нова и употребявана земеделска техника, която търси :
Търговец за продажба на земеделска техника
Изисквания:
- Висше инженерно техническо образование Машинен инженер, Електро инженер или ЕЕ, ЕА;
- Опит в продажбата на земеделска или тежкотоварна техника - мин. 3 години;
- Познания и опит в земеделската техника;
- Добро владеене на английски език, писмено и говоримо - предимство;
- Шофьорска книжка;
- Умение за работа с клиенти;
- Умение за водене на преговори и сключване на сделки;
- Умение за работа е в екип;
Основни задължения:
- продажба и консултация на клиента;
- изготвяне на ценови оферти;
- водене на преговори;
- изготвяне на договори;
- изготвяне на справки;
Фирмата осигурява:
- много добро трудово възнаграждение;
- обучение в България и чужбина и развитие;
- дългосрочни трудови взаимоотношения;
- фирмен автомобил, телефон;
- медицинско осигуряване;
- работно облекло и други социални бонуси и придобивки;

1200 лв.+%от продажбите

ДОБРИЧ

месечно НЕТО

01.02-01.04.2019

ОПЕРАТОР НА МАШИНА

в производството

Нашият клиент е производствена фирма за замразени и охладени продукти от месо, която търси:
Работник на машина в хранително-вкусовата промишленост
Изисквания:
- Подходящо образование;
- Опит на подобна позиция: предимство;
- Компютърни умения;
- Познаване на нормативните инструкции за безопасна работа с машините;
- Готовност за пътуване;
- Шофьорска книжка;
Вашите задължения ще бъдат да:
-работите с машини за мелене, бъркане, смесване на месна продукция;
- сглобяване и разглобяване на машините преди и след работа;
-поддържане на изряден работен вид на машината;
- работа според наредбите за безопасност;
Фирмата предлага:
- Въвеждащо обучение;
- Добро заплащане;
- Работно време от понеделник до петък, 06 до 15 часа;
- Транспорт от и до работното място;

500-700 лв.  

СТАРА ЗАГОРА-ОБЛАСТ

месечно НЕТО

01.02-01.04.2019

             ОБЩ РАБОТНИК

             в производството

Нашият клиент е производствена фирма за замразени и охладени продукти от месо, която търси:

Общ работник в производството
Изисквания:
- Опит на подобна позиция: предимство;
-Познаване на нормативните инструкции за безопасна работа с машините;
- Готовност за пътуване;
Вашите задължения ще бъдат да:
- сортиране на каси по 10-15кг.;
- товаро-разтоварна дейност;
Фирмата предлага:
- Добро заплащане;
- Работно време от понеделник до петък, 06 до 15 часа;
- Транспорт от и до работното място;ването на производствени операции.

650 лв.

СТАРА ЗАГОРА

месечно НЕТО

01.02-01.04.2019

РАБОТНИК НА МАШИНА 

в хранително-вкусовата промишленост

Оператор на машина в производството
Нашият клиент е производствена фирма за замразени и охладени продукти от месо, която търси:
Работник на машина в хранително-вкусовата промишленост
Изисквания:

- Подходящо образование;
- Опит на подобна позиция: предимство;
- Познаване на нормативните инструкции за безопасна работа с машините;
- Готовност за пътуване;
Вашите задължения ще бъдат да:
-работите с машини за мелене, бъркане, смесване на месна продукция;
- сглобяване и разглобяване на машините преди и след работа;
-поддържане на изряден работен вид на машината;
- работа според наредбите за безопасност;
- зарежда машината до 15кг. каси с продукция
- работна температура 13 градуса.
Фирмата предлага:
- Въвеждащо обучение;
- Добро заплащане;
- Работно време от понеделник до петък, 06 до 15 часа;
- Транспорт от и до работното място;

 

830 лв.

СТАРА ЗАГОРА

месечно НЕТО

01.02-01.04.2019

МАШИНЕН ОПЕРАТОР

в цех конфекция

 

Нашият клиент е национална производствена фирма за изделия в областта на полимерите и полиетилените, която търси за завода си.
Изисквания:
- Подходящо завършено средно образование;
- Опит в производствена фирма, свързана работа с машини – предимство;
- Готовност за работа на смени три смени;(от 6 до 14ч., от 14 до 22ч., от 22 до 6ч. - 2 дни първа, 2 дни втора, 2 дни нощна и 2 дни повика)
- Готовност за работа на норма;
- Опит за работа с машини– предимство;
Длъжностни задължения и отговорности:
- Получава изходните суровини от н-к Склад и ги подава към съответните позиции на поточната линия.
-Следи за правилното функциониране на машините.
- Следи показанията на контролно-измервателните уреди за правилното функциониране на процесите.
- Реагира по съответния начин при възникване на авария или сигнал за внимание.
- Следи за качеството на продукцията по време на производството и замерва изходящия продукт с калибратор.
-Отчита готовата продукция и отходите от производството при н-к Склад.
-Отговаря за правилното използване на оборудването.
-Отговаря за правилното съхранение на материалните ресурси и за взетите мерки, недопускащи тяхното разхищение.
- Отговаря за безопасността на производството и за противопожарната безопасност.
-Участва в разработването, внедряването и поддържането на Интегрираната системата за управление, съгласно изискванията.
-Всички други задължения съгласно Интегрираната системата за управление на фирмата, Правилника за Вътрешния Трудов Ред и Кодекса на Труда
- Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
Фирмата предлага:
- Обучение;
-Много добро заплащане обвързано с норма и липса на брак;
- Дългосрочни трудови взаимоотношения;
- Работа в екип от професионалисти.

890 лв.  

СТАРА ЗАГОРА

месечно НЕТО

01.02-01.04.2019

                     ОПЕРАТОР

          НА МАШИНА КРОЯЧ

Нашият клиент е национална производствена фирма за изделия в областта на полимерите и полиетилените, която търси за завода си.
ОПЕРАТОР НА МАШИНА КРОЯЧ
Изисквания:
- Подходящо завършено средно образование;
- Опит в производствена фирма, свързана работа с машини – предимство;
- Готовност за работа на смени три смени;(от 6 до 14ч., от 14 до 22ч., от 22 до 6ч. - 2 дни първа, 2 дни втора, 2 дни нощна и 2 дни повика)
- Готовност за работа на норма;
- Опит за работа с машини– предимство;
Длъжностни задължения и отговорности:
- Получава изходните суровини от н-к Склад и ги подава към съответните позиции на поточната линия.
-Следи за правилното функциониране на машините.
- Следи показанията на контролно-измервателните уреди за правилното функциониране на процесите.
- Реагира по съответния начин при възникване на авария или сигнал за внимание.
- Следи за качеството на продукцията по време на производството и замерва изходящия продукт с калибратор.
-Отчита готовата продукция и отходите от производството при н-к Склад.
-Отговаря за правилното използване на оборудването.
-Отговаря за правилното съхранение на материалните ресурси и за взетите мерки, недопускащи тяхното разхищение.
- Отговаря за безопасността на производството и за противопожарната безопасност.
-Участва в разработването, внедряването и поддържането на Интегрираната системата за управление, съгласно изискванията.
-Всички други задължения съгласно Интегрираната системата за управление на фирмата, Правилника за Вътрешния Трудов Ред и Кодекса на Труда
- Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
Фирмата предлага:
- Обучение;
- Много добро заплащане обвързано с норма и липса на брак;
- Дългосрочни трудови взаимоотношения;
- Работа в екип от професионалисти.

650 лв.

СТАРА ЗАГОРА

месечно НЕТО

01.02-01.04.2019

              ПАКЕТИРОВАЧ

             в производството 

        на замразени продукти

Нашият клиент е национална производствена фирма в областта на месопреработвателната промишленост, която търси за производствената си база в Стара Загора
Пакетировач - в производството на замразени продукти
Изисквания:
-завършено средно образование;
-опит в производствена фирма, свързана с месопреработването
– предимство;
-готовност за работа на смени от 6.00 до 15.00;
-готовност за работа в помещение с температура от 12°C;
-опит за работа с електронна везна (предимство).
Фирмата предлага:
-добро заплащане;
-дългосрочни трудови взаимоотношения;
-работа в екип от професионалисти.

650-940 лв.

СТАРА ЗАГОРА

месечно НЕТО

01.02-01.04.2019

ТЪРГОВЕЦ

на земеделска техника

Нашият клиент е водеща фирма за внос, търговия и сервиз на нова и употребявана земеделска техника, която търси за регион Стара Загора :
Търговец за продажба на земеделска техника 
Изисквания:
-Висше инженерно техническо образование Машинен инженер, Електро инженер или ЕЕ, ЕА;
-Опит в продажбата на земеделска или тежкотоварна техника - мин. 3 години;
- Познания и опит в земеделската техника;
-Добро владеене на английски език, писмено и говоримо - предимство;
- Шофьорска книжка;
- Умение за работа с клиенти;
- Умение за водене на преговори и сключване на сделки;
- Умение за работа е в екип;
Основни задължения:
- продажба и консултация на клиента;
- изготвяне на ценови оферти;
- водене на преговори;
- изготвяне на договори;
- изготвяне на справки;
Фирмата осигурява:
- много добро трудово възнаграждение;
- обучение в България и чужбина и развитие;
- дългосрочни трудови взаимоотношения;
- фирмен автомобил, телефон;
- медицинско осигуряване;
- работно облекло и други социални бонуси и придобивки;

 

700 лв.+%от продажбите

СТАРА ЗАГОРА

месечно НЕТО

01.02-01.04.2019

         СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР

        на лабораторна техника

Нашият клиент е национална представена компания в сферата на изработването и продажбата на специализирани медицински изделия, която търси за Стара Загора:

-монтаж, пускане в действие, ремонт и профилактика на медицинска апаратура в лаборатории и болнични заведения, с които фирмата има договори или е получила заявки за ремонт и поддръжка ;

-Идентифицира технически проблеми и ги отстранява;

-Проверка и установяване на рекламации при клиента;

-Консултира клиенти, предлага технически решения;

Изисквания към кандидата:

-Техническо образование – висше, специалност електроника;

-Добри познания в областта на пневматика, хидравлика, електротехника

-Владеене на английски език на ниво ползване на техническа документация, ръководства за ремонт и сервиз;

- Управление на МПС - активен шофьор;

-Добри комуникативни умения при общуване с клиенти;

-организираност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип;

-Комуникативна и динамична личност, която обича да пътува;

-Опит на подобна позиция е предимство;-Възможност за командировки в страната и чужбина.Фирмата предлага:

-Много добро заплащане;-Работа в екип от професионалисти;

-Дългосрочни трудови взаимоотношения;

600 - 1200 лв.

СТАРА ЗАГОРА

месечно НЕТО

01.02-01.04.2019

   СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ

на услуги и слаботокова техника

Фирма, специализирана в продажба, проектиране, монтаж и сервиз на инсталации и системи за сигурност и системи за пожароизвестяване търси да назначи: Специалист за продажби на услуги и слаботокова техника.

Изисквания:

-Подходящо висше техническо образование;

-Опит в фирма за работа свързана с продажба на СОТ системи или подобни - предимство;

-Опит в работата с клиенти фирми;

-Много добра компютърна грамотност;

-Писмено и говоримо владеене на английски език или чужди езици;

-Шофьорска книжка;

-Готовност за командировки ако е необходимо; Основни задължения:

-продажба и консултация на клиента;

-изготвяне на ценови оферти;

-водене на преговори;

-изготвяне на договори;

-изготвяне на справки;

Фирмата осигурява:

-много добро трудово възнаграждение, обвързано с продажбите; - обучение и развитие;

-дългосрочни трудови взаимоотношения;

-фирмен автомобил, телефон.

 1200 лв.

СТАРА ЗАГОРА

месечно НЕТО

01.02-01.04.2019

МОНТАЖНИК

на слаботокови системи

 

Фирма, специализирана в продажба, проектиране, монтаж и сервиз на инсталации и системи за сигурност и системи за пожароизвестяване търси да назначи:

Изисквания:

-Завършено висше образование: техник на слаботокова техника

-Опит в ремонта и поддръжката на сигнално-охранителна техника или друга слаботокова техника: предимство;

-Способност за разчитане и работа с техническа документация;

-Шофьорска книжка, активен шофьор с минимум една година стаж;

-Готовност за работа на височина на скеле до 5-6 метра;

-Готовност за кратки комондировки;

-Работат изисква и работа по телефона с клиенти при дежурства;

Работодателят предлага:

-Работа в екип от млади, добре обучени специалисти;

-Служебен автомобил

Ако вие сте с техническо образование и опит в сферата на ремонта и поддръжката на сигнално-охранителна техника и и друга слаботокова техника, очакваме вашите документи.

800-1200 лв.  

СТАРА ЗАГОРА

месечно НЕТО

01.02-01.04.2019

           ЗАМ.СПЕЦИАЛНИСТ

        склад на резервни части

         за земеделска техника

Зам. специалист склад на резервни части за земеделска техника
Нашият клиент е водеща фирма за внос, продажба и сервиз на нова и употребявана строителна, пътно строителна техника и резервни части, която търси за регион Стара Загора:
Специалист склад на резервни части за земеделска техника
Изисквания:
- Подходящо техническо образование;
- Опит в фирма за работа с авточасти за автомобили или камиони - предимство;
- Опит в работата с каталози и софтуер за продажби и поръчки на резервни части;
- Опит в продажбите на земеделска техника или резервни части за земеделска техника - предимство;
- Много добра компютърна грамотност;
- Писмено и говоримо владеене на английски език или чужди езици - предимство;
- Шофьорска книжка;
- Готовност за командировки в страната и чужбина;
Основни задължения:
- продажба и консултация на клиента;
- изготвяне на ценови оферти;
- водене на преговори;
- изготвяне на договори;
- изготвяне на справки;
Фирмата осигурява:
- много добро трудово възнаграждение, обвързано с продажбите;
- обучение и развитие;
- дългосрочни трудови взаимоотношения;
- фирмен автомобил, телефон.

600 - 900 лв.

СТАРА ЗАГОРА

месечно НЕТО

01.02-01.04.2019

                   МЕНИДЖЪР

       външно-търговска дейност

Нашият клиент е българска производствена компания, която търси за производството си:
Изисквания за позицията:
- Висше икономически или техническо образование ;
- Задължително отлично владеене на немски език – писмено и говоримо, владеенето на втори език е предимство;
- Опит в продажбите и външната търговия;
- Опит на подобна позиция минимум 4 години;
- Отлични компютърни умения;
- Умения за водене на преговори и успешно приключване на сделки.
- Инициативност, комуникативност и отлични презентационни умения;
- Шофьорска книжка кат. Б
Основни задължения:
- Поддържа контактите със съществуващи и установява търговски взаимоотношения с нови клиенти на компанията в чужбина.
- Участва и води търговски преговори за продажбата на фирмените продукти с клиенти от чужбина.
- Проследява изпълнението на поръчките и спазването на договорените условия: цени, срокове, отстъпки.
- Предлага въвеждане на нови продукти, подобряване на съществуващите такива.
- Извършва проучвания и анализи на пазара и потребностите на клиентите.
Компанията предлага:
- Възможност за професионално развитие и натрупване на опит в сферата на високо динамичния и постоянно разрастващ се сектор на опаковките;
- Стимулиращо възнаграждение;
- Работа в динамична среда в млад екип от професионалисти.
- Интересна и предизвикателна работа
- Дългосрочни трудови отношения;
- Работа в екип от професионалисти;

900 -1800 лв.

                 СТАРА ЗАГОРА

месечно НЕТО

07.02-07.04.2019

800-1600 лв.  

СТАРА ЗАГОРА

месечно НЕТО

ЕЛ.МОНТЬОР

 

Фирма, специализираща в електромонтажна дейност търси да назначи ел. монтьор.

Задължителни изисквания:


- Завършено висше или средно специално образование: ел. техника
- Опит в ремонта и поддръжката на ел.техника: мин 1 година;
- Способност за разчитане и работа с техническа документация;
- Шофьорска книжка, активен шофьор;
- Опит в работа с техническа документация;
- Готовност за комaндировки;
- Познаване на стандартите за безопасност ;

Работодателят предлага:

- Много добро възнаграждение и месeчни бонуси, обвързани с резултата;
- Работа в екип от професионалисти;
- Дългосрочни трудови отношения;

- Всички съвременни средства, за да си вършите качествено работата;Лиценз 2589, от 03.08.2018г.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now