БУРГАС - ОБЛАСТ

05.02-29.03.2021

                 СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР 

          на земеделска техника

Нашият клиент е водеща фирма за внос, продажба и сервиз на  земеделска техника.

Изисквания:

-Висше техническо образование;

-Опит в ремонта на земеделска техника мин. 3 години;

-Опит на подобна позиция в такъв тип компания;

-Познания и опит в областта на земеделието;

-Познания и опит в областта на земеделска техника;

-Владеене на английски език;

-Компютърна грамотност: MS Office , Интернет;

-Умение за самостоятелно планиране на работния ден;

- Шофьорска книжка;

- Готовност за командировки в региона;

Вашите задължения ще бъдат да извършвате гаранционни и извънгаранционни ремонти и сервизно обслужване; както и техническа консултация на клиенти;

месечно НЕТО

1400-2200 лв.  

СТАРА ЗАГОРА - ОБЛАСТ

05.02-29.03.2021

                СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР 

          за ремонт и обслужвани на машини  в ХВП

Нашият клиент е българска търговска компания, лидер един от отраслите на хранително-вкусовата промишленост, която търси за офиса си в Стара Загора:

Сервизен инженер за ремонт и обслужвани на машини в ХВП.

Вашите задължения ще бъдат да извършвате гаранционни и извънгаранционни ремонти и сервизно обслужване; както и техническа консултация на клиенти;

Изисквания:
- Висше техническо образование;
- Опит в ремонта и обслужване на машини мин. 3 години;
- Опит на подобна позиция в такъв тип компания;
- Познания и опит в областта на машините в месопреработвателната промишленост;
- Познания и опит в областта технологичните процеси в ХВП;
- Много добро владеене на английски език или немски език писмено и устно;
- Компютърна грамотност: MS Office Word, Excel, Интернет;
- Умение за работа в екип;
- Умение за самостоятелно планиране на работния ден;
- Шофьорска книжка;
- Готовност за техническо обучение и самообучение;
- Готовност за командировки;

Компанията предлага:
- Възможност за професионално развитие и натрупване на опит в сферата на високо динамичния и постоянно разрастващ се сектор;
- Дългосрочна работа в екип от професионалисти;
- Стимулиращо възнаграждение обвързано с обучението и качеството на работата;
- Интересна и предизвикателна работа.

месечно НЕТО

 1000 - 1500лв.

СТАРА ЗАГОРА -ОБЛАСТ

05.02 - 29.03.2021

        Търговец на индустриални машини за ХВП

                        

Нашият клиент е българска търговска компания, лидер в областта на ХВП, която търси :

Търговец на индустриални машини за ХВП

Изисквания:

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Образователни изисквания за длъжността:
- висше образование инжинерство, икономика или бизнес
- опит в продажбите на вътрешни и външни пазари
- опит в участие в международни изложения - предимство
- работа в бизнес среда с чуждестрани и български партньори
- много добра компютърна грамотност
- много дибро владеене на английски език-писмено и говоримо
- шофьорска книжка
- чисто свидетелство за съдимост
- личностни качества
- Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, не извършва конкурентна дейност, пази фирмената тайна и доброто име на предприятието

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Характеристика на работата
Работи от офиса на фимата. Отговаря и следи за продажбите на нашите продукти. Участва в международни изложения в България. Общува с нашите клиенти и контрагенти в България. Оформя документация.:
Задължения, възложени от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

III. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ НА ДЛЪЖНОСТТА
При изпълнение на своите задължения носи:
-отговорност за качеството на извършваната работа;
-отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество;
-отговорност за спазване хигиената на противопожарна безопасност, производствена хигиена, технологичната и производствена дисциплина.
-Да познава:
Кодекс на труда;
Правилник за вътрешния трудов ред;
Правила за здравословни и безопасни условия на труд;
Други вътрешни актове на предприятието.

Фирмата предлага:
- Отлично заплащане обвързано с резултатите;
- Дългосрочни трудови отношения;
- Работа в екип от професионалисти
- Възможност за развитеи

месечно НЕТО

1400лв. и % от продажбите

      СТАРА ЗАГОРА - ОБЛАСТ

     06.02-29.03.2021

ТЪРГОВЕЦ НА МЕДИЦИНСКА

 електронна техника и консумативи

Нашият клиент е национална представена компания в сферата на изработването и продажбата на специализирани медицински изделия, която търси:

Търговец на медицинска електронна техника и консумативи

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА :
1.Извършва продажби на лабораторно оборудване, реактиви и консумативи за клинична лаборатория.
2.Участва в разработване и оптимизиране на търговската стратегия на компанията.
3.Участва в организация и подготовка на тръжни документи.
4.Участва в разработване и реализиране на различни проекти на дружеството.
5.Изготвя презентации, участва в промоционални проекти - представяне на дружеството на конгреси, медийни изяви и пред клиенти в ежедневната си работа.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. Образование: висше образование – химия, биология или икономика.
2. Квалификация (опит): опит в продажби и контакти с клиенти - минимум 4 години на едно и също работно място
3. Езици (ниво): английски език – на добро ниво
4. Шофьорска книжка – с възможност за интензивни пътувания
5. Компютърни умения – Word, Excel, Power Point, Internet
6. Да е комуникативен и мотивиран да работи. (по-скоро инициативен, отколкото стриктно изпълнителен тип нагласа към извършване на дейността)

Фирмата предлага:
1. Вид на трудовия договор: постоянен с 6-месечен изпитателен срок
3. Работно време: 8 часа
4. Работно място: Централен офис в Варна с много пътувания из Северна България
5. Други: осигуровки върху цялата заплата (заплатата се получава по разплащателна карта) и тримесечни бонуси върху обема реализирани продажби.
6. Много добро заплащане;
7. работа в екип от професионалисти;
8. дългосрочни трудови взаимоотношения;

месечно НЕТО

оферта след интервюто

СТАРА ЗАГОРА-ОБЛАСТ

06.02. - 29.03.2021

СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР 

на земеделска техника

Нашият клиент е водеща фирма за внос, продажба и сервиз на  земеделска техника.

Изисквания:

-Висше техническо образование;

-Опит в ремонта на земеделска техника мин. 5 години;

-Опит на подобна позиция в такъв тип компания;

-Познания и опит в областта на земеделието;

-Познания и опит в областта на земеделска техника;

-Владеене на английски език;

-Компютърна грамотност: MS Office , Интернет;

-Умение за самостоятелно планиране на работния ден;

- Шофьорска книжка;

- Готовност за командировки в региона;

Вашите задължения ще бъдат да извършвате гаранционни и извънгаранционни ремонти и сервизно обслужване; както и техническа консултация на клиенти;

месечно НЕТО

1800 - 2200 лв.

СТАРА ЗАГОРА - БЪЛГАРИЯ

  06.02-29.03.2021

СКЛАД РАБОТНИК  - ШОФЬОР 

Нашият клиент е българска търговска компания, лидер един от отраслите на хранително-вкусовата промишленост, която търси за офиса си в Стара Загора:

Основни задължения:

Основни задължения:

1.Организира приемането, съхраняването и предаването на стоки и материали.
2.Приема и организира транспортирането, подреждането и комплектоването на стоки и материали.
3.Отпуска стоки и материали срещу оформени по съответ¬ния ред складови разписки.
4.Оформя документи и води картотека за постъпилите и от¬пуснатите стоки и материали.
5.Контролира качеството, количеството и комплектността на постъпващите в склада стоки и материали и съответствието им с придружителните документи.
6.Следи за състоянието на съхраняваните стоки и материали и прави предложения при възникнали проблеми.
7.Участва при извършването на инвентаризации в склада.
8.Работа с jехническо оборудване в склада.
9.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
Подготовка, товарене/товаро-разтоварна дейност/ и превоз на стоки.

10. Пътуване по заместване на шофьорите когато се налага.

Участва активно в подготовката, товаренето/товаро-разтоварна дейност/ и превоза на стоки.

В разрешаването на казуси, възникнали в процеса на транспортиране на стоките.

В изготвянето на маршрути.

Описва в пътния лист данните за извършените курсове.

В преноса на документи и пари за съответни стоки по маршрута

Осъществява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняваната длъжност.


Изисквания за позицията:
- Подходящо средно образование;
По действаща нормативна база, нормативни актове и вътрешните инструкции, свързани със Закона за движение по пътищата, устройството на МПС и изискванията на производителя за неговата експлоатация; нормативните изисквания за безопасност на труда при превоз на товари и противопожарна безопасност; реда и изискванията за извършване на ремонтни работи на МПС.

- Отлична физика и опит в транспортиране на бързо оборотни стоки;
- Шофьорска книжка без нарушения с опит мин. 3 години;
Шофьорски умения на ниво “В” и “М” /любител/; За работа с компютърни програми /Word, Excel, Internet, E-mail/.

- Опит на подобна позиция - предимство;

- Готовност за товарене на стоки от 5 до 25кг.;
- Лоялност
- Коректност
- Организираност
- Дискретност
- Лична Хигиена

Компанията предлага:
- Дългосрочна работа в екип от професионалисти;
- мобилен телефон, застраховка за трудова злополука, застраховка COVID 19, работно облекло и др.

месечно НЕТО

1200 - 1500лв.

© 2021  Solo Capital Ltd.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ОБЛАСТ

06.02-29.03.2021

ТЪРГОВЕЦ

на земеделска техника

Нашият клиент е водеща фирма за продажба и сервиз на земеделска техника.

Изисквания:

-Висше инжинерно образование;

-Опит в продажбата на земеделска или тежкотоварна техника - мин. 3 години;

-Познания и опит в земеделската техника;

-Владеене на английски език, писмено и говоримо;

- Шофьорска книжка;

- Умение за работа с клиенти;

- Умение за водене на преговори и сключване на сделки;

Основни задължения:

- продажба и консултация на клиенти;

- изготвяне на ценови оферти;

- водене на преговори;

- изготвяне на договори;

- изготвяне на справки;

месечно НЕТО

 1100 лв.  и  %

СТАРА ЗАГОРА

06.02-29.03.2021

Инженер за ремонт и обслужвани на машини в ХВП.

Нашият клиент е българска търговска компания, лидер един от отраслите на хранително-вкусовата промишленост, която търси за Стара Загора:

Инженер за ремонт и обслужвани на машини в ХВП.

-Монтаж, пускане в действие, ремонт и профилактика на машини в ХВП, с които фирмата има договори или е получила заявки за ремонт и поддръжка ;
-Идентифицира технически проблеми и ги отстранява;
-Проверка и установяване на рекламации при клиента;
-Консултира клиенти, предлага технически решения;
-Обучава персонала на фирмата на нашите клиенти, предлага технически решения;

Изисквания към кандидата:
-Техническо образование – висше, специалност електро инженер или инженер по електроника;
-Добри теоретични познания в областта на електрониката и електротехниката
-Владеене на английски език или немски език на високо ниво;
-Управление на МПС - активен шофьор;
-Добри комуникативни умения при общуване с клиенти;
-Организираност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип;
-Комуникативна и динамична личност, която обича да пътува;

Компанията предлага:
- Възможност за професионално развитие и натрупване на опит в сферата на високо динамичния и постоянно разрастващ се сектор;
- Дългосрочна работа в екип от професионалисти;
- Стимулиращо възнаграждение обвързано с обучението и качеството на работата;
- Интересна и предизвикателна работа.
 

СТАРА ЗАГОРА

06.02-29.03.2021

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР ПО ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА МАШИНИ

Нашият клиент е българска търговска компания, лидер един от отраслите на хранително-вкусовата промишленост, която търси за Стара Загора:
Изисквания за заемане на длъжността:
- Подходящо техническо образование специалност МАШИНЕН ИНЖЕНЕР;
- Професионален опит в производствена фирма мин:3 години трудов стаж по специалността;
- Опит в преки ремонти на машини и съоръжения от: минимум 3 години;
- Много добра компютърна грамотност;
- Много добро писмено и говоримо владеене на английски език е предимство;
- Шофьорска книжка;
- Амбициозен, динамичен специалист, с чувство за отговорност и лоялност;
- Готовност за техническо обучение и самообучение;
- Готовност за командировки;

Задължения:
- Извършва диагностика, организира целия процес по ремонта, управлява и контролира всички дейности в производството, свързани с оборудването и машините;
- Контролира нормалното функциониране на инсталациите и машините;
- Организира и извършва всички видове ремонтни или работи по внедряването на машините;
- Ако е необходимо дава указания на операторите за правилното ползване;
- Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали;
- Контролира работата и изправността на противопожарните съоръжения и табла;
- Помага на ръководството при избора на доставка на оборудване;
Фирмата предлага:
- Дългосрочни трудови отношения;
- Работа в екип с професионалисти;
- Работа в утвърдена и просперираща компания;
- Много добро трудово възнаграждение;

Плевен

06.02-29.03.2021

СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР 

лабораторна техника

Нашият клиент е национална представена компания в сферата на изработването и продажбата на специализирани медицински изделия, която търси за Плевен:
-монтаж, пускане в действие, ремонт и профилактика на медицинска апаратура в лаборатории и болнични заведения, с които фирмата има договори или е получила заявки за ремонт и поддръжка ;
-Идентифицира технически проблеми и ги отстранява;
-Проверка и установяване на рекламации при клиента;
-Консултира клиенти, предлага технически решения;
Изисквания към кандидата:
-Техническо образование – висше, специалност електроника;
-Добри познания в областта на пневматика, хидравлика, електротехника
-Владеене на английски език на ниво ползване на техническа документация, ръководства за ремонт и сервиз;
- Управление на МПС - активен шофьор;
-Добри комуникативни умения при общуване с клиенти;
-организираност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип;
-Комуникативна и динамична личност, която обича да пътува;
-Опит на подобна позиция е предимство;
-Възможност за командировки в страната и чужбина.
Фирмата предлага:
-Много добро заплащане;
-Работа в екип от професионалисти;
-Дългосрочни трудови взаимоотношения;

месечно НЕТО

 1000-1600 лв.  

СТАРА ЗАГОРА

06.02-29.03.2021

        СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР

за ремонт на селскостопанска 

техника и прикачен инвентар

Нашият клиент е водеща фирма за внос, продажба и сервиз на нова и употребявана земеделска техника, която търси сервизен инженер за ремонт на селскостопанска техника и прикачен инвентар:

Вашите задължения ще бъдат да извършвате гаранционни и извънгаранционни ремонти и сервизно обслужване; както и техническа консултация на клиенти;
Изисквания:
- Висше техническо образование;
-Опит в ремонта на земеделска техника мин. 5 години;
-Опит на подобна позиция в такъв тип компания;
- Познания и опит в областта на земеделието;
-Познания и опит в областта на земеделска техника;
-Много добро владеене на английски език писмено и устно (предимство);
- Компютърна грамотност: MS Office Word, Excel, Интернет;
- Умение за работа в екип;
-Умение за самостоятелно планиране на работния ден;
- Шофьорска книжка;
- Готовност за командировки в региона;
Фирмата предлага:
-Добро заплащане: твърда заплата + % от осъществените ремонти;
- Работа в бързоразвиваща се компания;
- Работа в екип от професионалисти;

месечно НЕТО

1400-2000 лв.

ДОБРИЧ

06.02-29.03.2021

ТЪРГОВЕЦ

на земеделска техника 

Нашият клиент е водеща фирма за внос, търговия и сервиз на нова и употребявана земеделска техника, която търси :
Търговец за продажба на земеделска техника
Изисквания:
- Висше инженерно техническо образование Машинен инженер, Електро инженер или ЕЕ, ЕА;
- Опит в продажбата на земеделска или тежкотоварна техника - мин. 3 години;
- Познания и опит в земеделската техника;
- Добро владеене на английски език, писмено и говоримо - предимство;
- Шофьорска книжка;
- Умение за работа с клиенти;
- Умение за водене на преговори и сключване на сделки;
- Умение за работа е в екип;
Основни задължения:
- продажба и консултация на клиента;
- изготвяне на ценови оферти;
- водене на преговори;
- изготвяне на договори;
- изготвяне на справки;
Фирмата осигурява:
- много добро трудово възнаграждение;
- обучение в България и чужбина и развитие;
- дългосрочни трудови взаимоотношения;
- фирмен автомобил, телефон;
- медицинско осигуряване;
- работно облекло и други социални бонуси и придобивки;

месечно НЕТО

1200 лв.+%от продажбите

БУРГАСКА - ОБЛАСТ

06.02-29.03.2021

ТЪРГОВЕЦ

на земеделска техника

Нашият клиент е водеща фирма за внос, търговия и сервиз на нова и употребявана земеделска техника, която търси за регион Стара Загора :
Търговец за продажба на земеделска техника 
Изисквания:
-Висше инженерно техническо образование Машинен инженер, Електро инженер или ЕЕ, ЕА;
-Опит в продажбата на земеделска или тежкотоварна техника - мин. 3 години;
- Познания и опит в земеделската техника;
-Добро владеене на английски език, писмено и говоримо - предимство;
- Шофьорска книжка;
- Умение за работа с клиенти;
- Умение за водене на преговори и сключване на сделки;
- Умение за работа е в екип;
Основни задължения:
- продажба и консултация на клиента;
- изготвяне на ценови оферти;
- водене на преговори;
- изготвяне на договори;
- изготвяне на справки;
Фирмата осигурява:
- много добро трудово възнаграждение;
- обучение в България и чужбина и развитие;
- дългосрочни трудови взаимоотношения;
- фирмен автомобил, телефон;
- медицинско осигуряване;
- работно облекло и други социални бонуси и придобивки;

 

месечно НЕТО

900 лв.+%от продажбите

СТАРА ЗАГОРА

06.02-29.03.2021

         СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР

        на лабораторна техника

Нашият клиент е национална представена компания в сферата на изработването и продажбата на специализирани медицински изделия, която търси за Стара Загора:

-монтаж, пускане в действие, ремонт и профилактика на медицинска апаратура в лаборатории и болнични заведения, с които фирмата има договори или е получила заявки за ремонт и поддръжка ;

-Идентифицира технически проблеми и ги отстранява;

-Проверка и установяване на рекламации при клиента;

-Консултира клиенти, предлага технически решения;

Изисквания към кандидата:

-Техническо образование – висше, специалност електроника;

-Добри познания в областта на пневматика, хидравлика, електротехника

-Владеене на английски език на ниво ползване на техническа документация, ръководства за ремонт и сервиз;

- Управление на МПС - активен шофьор;

-Добри комуникативни умения при общуване с клиенти;

-организираност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип;

-Комуникативна и динамична личност, която обича да пътува;

-Опит на подобна позиция е предимство;-Възможност за командировки в страната и чужбина.Фирмата предлага:

-Много добро заплащане;-Работа в екип от професионалисти;

-Дългосрочни трудови взаимоотношения;

месечно НЕТО

1000 - 1600 лв.

СТАРА ЗАГОРА

06.02-29.03.2021

   СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ

на услуги и слаботокова техника

Фирма, специализирана в продажба, проектиране, монтаж и сервиз на инсталации и системи за сигурност и системи за пожароизвестяване търси да назначи: Специалист за продажби на услуги и слаботокова техника.

Изисквания:

-Подходящо висше техническо образование;

-Опит в фирма за работа свързана с продажба на СОТ системи или подобни - предимство;

-Опит в работата с клиенти фирми;

-Много добра компютърна грамотност;

-Писмено и говоримо владеене на английски език или чужди езици;

-Шофьорска книжка;

-Готовност за командировки ако е необходимо; Основни задължения:

-продажба и консултация на клиента;

-изготвяне на ценови оферти;

-водене на преговори;

-изготвяне на договори;

-изготвяне на справки;

Фирмата осигурява:

-много добро трудово възнаграждение, обвързано с продажбите; - обучение и развитие;

-дългосрочни трудови взаимоотношения;

-фирмен автомобил, телефон.

месечно НЕТО

 1200 лв.

КАРНОБАТ

06.02-29.03.2021

               СРВИЗЕН ИНЖЕНЕР

                     за ремонт на ССТ

Нашият клиент е водеща фирма за внос, продажба и сервиз на нова и употребявана земеделска техника, която търси:

Сервизен инженер за ремонт на селскостопанска техника и прикачен инвентар

Вашите задължения ще бъдат да извършвате гаранционни и извънгаранционни ремонти и сервизно обслужване; както и техническа консултация на клиенти;

Изисквания:
- Висше техническо образование;
- Опит в ремонта на земеделска техника мин. 5 години;
- Опит на подобна позиция в такъв тип компания;
- Познания и опит в областта на земеделието;
- Познания и опит в областта на земеделска техника;
- Много добро владеене на английски език писмено и устно (предимство);
- Компютърна грамотност: MS Office Word, Excel, Интернет;
- Умение за работа в екип;
- Умение за самостоятелно планиране на работния ден;
- Шофьорска книжка;
- Готовност за командировки в региона;


Фирмата предлага:
- Добро заплащане: твърда заплата + % от осъществените ремонти;
- Работа в бързоразвиваща се компания;
- Работа в екип от професионалисти;

месечно НЕТО

1200 лв.  и %

СТАРА ЗАГОРА

06.02-29.03.2021

                  Автомонтьор

Представителство на водеща марка автомобили търси за гр.Русе

Изисквания:

- Опит в ремонта на автомобили и услуги минимем 3 години
- Образование, съответстващо на длъжността
- Мотивация за работа и развитие

Ние предлагаме:
- Отлични условия на труд
- Добро трудово възнаграждение обвързано с резултатите
- Дългосрочни трудови отношения

Лиценз 2589, от 03.08.2018г.

месечно НЕТО

 1000 лв.

                 ОБЛАСТ ШУМЕН

06.02-29.03.2021

Търговец за продажба на земеделска техника

Нашият клиент е водеща фирма за внос, търговия и сервиз на нова и употребявана земеделска техника, която търси :

Изисквания:
- Висше инженерно техническо образование Машинен инженер, Електро инженер или ЕЕ, ЕА;
- Опит в продажбата на земеделска или тежкотоварна техника - мин. 3 години;
- Познания и опит в земеделската техника;
- Добро владеене на английски език, писмено и говоримо - предимство;
- Шофьорска книжка;
- Умение за работа с клиенти;
- Умение за водене на преговори и сключване на сделки;
- Умение за работа е в екип;

Основни задължения:
- продажба и консултация на клиента;
- изготвяне на ценови оферти;
- водене на преговори;
- изготвяне на договори;
- изготвяне на справки;

Фирмата осигурява:
- много добро трудово възнаграждение;
- обучение в България и чужбина и развитие;
- дългосрочни трудови взаимоотношения;
- фирмен автомобил, телефон;
- медицинско осигуряване;
- работно облекло и други социални бонуси и придобивки;

Лиценз 2589, от 03.08.2018г.

месечно НЕТО

1300 лв. и %